ชื่อ-สกุล : มิสกันยารัตน์ นามแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...