ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...