ชื่อ-สกุล : มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )

more...