ชื่อ-สกุล : ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานสุขอนามัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...