ชื่อ-สกุล : มิสเจรดา รัฐประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...