ชื่อ-สกุล : ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...