ชื่อ-สกุล : ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...