ชื่อ-สกุล : ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.6 ( โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา )

more...