ชื่อ-สกุล : มิสขัตติยา ถีระพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

more...