ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

more...