ชื่อ-สกุล : มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนสถิติ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานหลักสูตรการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( โรงเรียนวัดดอนทอง )

more...