ชื่อ-สกุล : มิสปฏีรา ขันแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...