ชื่อ-สกุล : ภ.วิจารณ์ แสงหาญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานเบเกอรี่ , งานยานพาหนะ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานรักษาความปลอดภัย , งานจัดซื้อ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย )

more...