ชื่อ-สกุล : มิสปนัดดา หอมชื่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลับราชภัฎสวนดุสิต )

more...