ชื่อ-สกุล : ม.พัชรพล นิยมกิจ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม )

more...