ชื่อ-สกุล : ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...