ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานเบเกอรี่ , งานจัดซื้อ , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วุฒิครุศาสตบัณฑิตเอกการศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

more...