ชื่อ-สกุล : ม.สุเมธ พุทธเมฆ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานจัดซื้อ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...