ชื่อ-สกุล : มิสจิดาภา กงทอง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา )

more...