ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานดนตรีและการแสดง , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ( วิทยาลัยมิชชัน )

more...