ชื่อ-สกุล : มิสสาวิตรี แขกเทศ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ) ( สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา )

more...