ชื่อ-สกุล : มิสสาวิตรี แขกเทศ

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , งานนโยบายและแผน , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ) ( สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา )

more...