ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...