ชื่อ-สกุล : ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(สากล) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร )

more...