ชื่อ-สกุล : มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...