ชื่อ-สกุล : มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ

สังกัดหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานนิเทศการสอน , งานสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...