ชื่อ-สกุล : ม.ประจักษ์ ศรีภักดี

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานสุขอนามัย , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การฝึกและการจัดการกีฬา ( วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี(ภาคสมทบ)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...