ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งฤดี อังศิริ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...