ชื่อ-สกุล : มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...