ชื่อ-สกุล : มิสยุพิน บุดดาหวัง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ )

more...