ชื่อ-สกุล : มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

more...