ชื่อ-สกุล : มิสนันทิยา คำมี

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ. เอก บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...