ชื่อ-สกุล : ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...