ชื่อ-สกุล : ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...