ชื่อ-สกุล : มิสดาริกา กลิ่นอบเชย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...