ชื่อ-สกุล : มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บันฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...