ชื่อ-สกุล : มิสสุภี วงศ์พลับ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบับราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา )

more...