ชื่อ-สกุล : ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...