ชื่อ-สกุล : ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานวิจัยและพัฒนา , งานห้องสมุด , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...