ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผน , งานจัดซื้อ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานวัดและประเมินผล , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี )

more...