ชื่อ-สกุล : มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...