ชื่อ-สกุล : มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...