ชื่อ-สกุล : มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกสังคมศึกษา ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...