ชื่อ-สกุล : มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกสังคมศึกษา ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...