ชื่อ-สกุล : มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...