ชื่อ-สกุล : มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...