ชื่อ-สกุล : มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...