ชื่อ-สกุล : มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทะเบียนสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช )

more...