ชื่อ-สกุล : มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล , งานทะเบียนสถิติ , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช )

more...