ชื่อ-สกุล : มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานประชาสัมพันธ์ , งานการเงินและบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...