ชื่อ-สกุล : มิสอุษา อนุสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตรการสอน , งานวัดและประเมินผล , งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...