ชื่อ-สกุล : มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานเบเกอรี่

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...