ชื่อ-สกุล : มิสวีนา ซอดี

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...