ชื่อ-สกุล : มิสวีนา ซอดี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...