ชื่อ-สกุล : มิสเกศรา เจียมเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...