ชื่อ-สกุล : มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...