ชื่อ-สกุล : มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...