ชื่อ-สกุล : ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) )

more...